Έγκριση εφαρμογής της δράσης «Σύμβουλος Καθηγητής» στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βρυξελλών και αναγνώρισή της ως Καλής Πρακτικής για το σχολικό έτος 2019-2020

Εγκρίνεται η εφαρμογή της δράσης «Σύμβουλος Καθηγητής» στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Βρυξελλών και την αναγνώρισή της ως Καλής Πρακτικής, προκειμένου να γίνει διάχυσή της και σε
άλλα ελληνικά Γενικά Λύκεια του εξωτερικού.