“3ος Διεθνής Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου & Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού”

Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας έθεσε υπό την αιγίδα της τον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Δημιουργίας Ψηφιακά (α) Επιτραπέζιου και β) Αφηγηματικού Παιχνιδιού – «Το μάθημα… παιχνίδι!» – για το σχολικό έτος 2022 – 2023, το οποίο διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.ΟΜ.Ε.), μαζί με την αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (έχει δε εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων).

Προσκαλούνται να συμμετάσχουν Ελληνίδες / Έλληνες εκπαιδευτικοί (δασκάλες / δάσκαλοι & καθηγήτριες / καθηγητές) και μαθήτριες / μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (ελληνόγλωσση εκπαίδευση + αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας + κάθε άλλη εκπαιδευτική δομή στην οποία διδάσκουν και φοιτούν δάσκαλοι και μαθητές ελληνικής καταγωγής). Ειδικότερα, λοιπόν, και υπό την επίβλεψη, καθοδήγηση και συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, μαθήτριες / μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα… παιχνίδι ψυχαγωγίας, εξοικείωσης με το ψηφιακό περιβάλλον, ανάδειξης & εμβάθυνσης των δεξιοτήτων των μαθητριών / μαθητών. αλλά και ενίσχυσης των δεσμών της Ομογένειας με την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για ελληνικά και για αγγλικά.

Για δήλωση συμμετοχής πατήστε στο σύνδεσμο: Φόρμα συμμετοχής

Ως καταληκτική ημερομηνία (ακόμη και για την προμνησθείσα δήλωση) υποβολής α. πρωτότυπου επιτραπέζιου παιχνιδιού και β. πρωτότυπου ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού έχει ορισθεί η 5η Μαΐου 2023 (με δυνατότητα παράτασης μέχρι τα τέλη του μηνός Μαϊου για το εξωτερικό) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gamescontest@ekome.media

Πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι θεωρείται: α. αυτό που παίζεται πάνω στο τραπέζι από ένα ή περισσότερα άτομα ή β. με κάρτες ή γ. εκείνο που συνδυάζει εξαρτήματα / πιόνια / κομμάτια από διαφορετικά, ήδη υπάρχοντα, επιτραπέζια παιχνίδια, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου.

Πρωτότυπο ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι συνάφεια έχει με οιαδήποτε διαδραστική εφαρμογή δημιουργηθείσα σε περιβάλλον Twine και Ren’Py, που ενσωματώνει αφήγηση, απαιτεί διάδραση από τον τελικό χρήστη και έχει σαφή σκοπό και κανόνες, όρους νίκης / ήττας / ολοκλήρωσης.

Το Ε.Κ.ΟΜ.Ε. έχει αναρτήσει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για το διαγωνισμό, περιλαμβανομένου και εκπαιδευτικού υλικού. Ο δε συναφής Εκπαιδευτικός Οδηγός θα μεταφραστεί και θα εκδοθεί και στην αγγλική γλώσσα. Συναφείς ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι αποτυπώνονται ομοίως κατωτέρω.

Επίσης, το Ε.Κ.ΟΜ.Ε προτίθεται, στις αρχές του 2023, να διοργανώσει και ειδικό WEBINAR στα αγγλικά για την απευθείας ενημέρωση των ενδιαφερομένων διδασκόντων.

Στην ιστοσελίδα του έχει αναρτηθεί πρότυπο δήλωσης συγκατάθεσης γονέων (συλλέγεται από τα σχολεία). Ο διαγωνισμός διέπεται από πολιτική προστασίας δεδομένων ανηλίκων που συμμετέχουν σε μαθητικές δράσεις του Ε.Κ.ΟΜ.Ε. και τη συναφή εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019), ως και εκείνη περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993).

Στους νικητές του διαγωνισμού, που θα επιλεγούν από ειδική Επιτροπή του Ε.Κ.ΟΜ.Ε. με τη συμμετοχή ειδικών και εκπαιδευτικών, θα απονεμηθεί Εύφημος Μνεία, με κύρια κριτήρια τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία, την ποιότητα του σχεδιασμού και το συγκερασμό ψυχαγωγίας και μάθησης. Σημειώνεται πως έργα των νικητών παλαιότερων διαγωνισμών (με την ολοκλήρωση του 1ου και 2ου Διαγωνισμού) παρουσιάστηκαν στο παρελθόν σε ειδικές εκδηλώσεις, όπως στην Δ.Ε.Θ.

Μπορούν μάλιστα να κατατεθούν περισσότερα του ενός ψηφιακά ή επιτραπέζια έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες στα emails gamescontest@ekome.media & skymionis@ekome.media (ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του Ε.Κ.ΟΜ.Ε. κ. Στέλιος Κυμιωνής) και στα τηλέφωνα +30 214 4022711 & +30 2144027522.